A Nicea Konstantinápolyi Hitvallás

A nicea konstantinápolyi hitvallás kiemelkedik a hitvallások tengeréből.

Általánosságban egy bármilyen hitvallás elfogadása vagy elutasítása az abban hívők és az azt cáfolók megkülönböztetése miatt jött létre.

Másképp fogalmazva: egy hitvallás elfogadása vagy elutasítása arra szolgált, hogy különbséget tegyen egy bizonyos tan hívei és tagadói között.

De mi is a rövid története a niceai hitvallásnak?

A hitvallás, mint a hit szimbóluma

A hitvallást görögül, symbolonnak (σύμβολον) is nevezték, ami eredetileg egy kettétört tárgy felét jelentette. E fél darabot a másik felére illesztve igazolta a hordozó személyazonosságát, ami arra utal, hogy a hitvallás valójában egy azonosítás (egy megfelelővel való összehasonlítás).

Azaz bizonyos személyek, csoportok a hitvallásukkal azonosították mások előtt magukat, illetve különböztették meg magukat a velük nem azonos hitvallást bíróktól.

Így tükröződik tehát a keresztények alapvető hite (hitvallása) a „hit szimbóluma” vagy a „hit ikonja” elnevezésben is, melyet a keresztény keleten használnak.

A megélt hit konkretizálódása

A kereszténység hitvallása a tételes (és megélt) hitükkel kapcsolatos konfliktusok idején formálódtak meg a IV. században.

Az úgynevezett niceai hitvallást az ariánus vita megoldására a 325. június 19-én megnyílt első niceai zsinaton fogadták el. Az ariánusok vezetője Áriusz, egy alexandriai pap, kifogásolta Sándor (az akkori konstantinápolyi püspök) látszólagos hanyagságát, ahogy elmosta az Atya és a Fiú természete közötti különbséget azáltal, hogy hangsúlyozta a Fiú örökkön-örökké létállapotát.

A Niceai hitvallás 325

Erre a regnáló Konstantin császár összehívta a niceai zsinatot, hogy megoldja ezt az egyházi vitát, amely Áriusz tanításainak széles körű elterjedéséből fakadt, ráadásul az egész birodalom destabilizálásával fenyegetett.

Áriusz tanításait a niceai hitvallás megfogalmazását követően ezentúl eretnekségnek minősítették.

Később a niceai-konstantinápolyi hitvallás azért kapta ezt a nevet, mert a 381-ben Konstantinápolyban tartott II. Ökumenikus Zsinat elfogadta az eredeti, 325-ös niceai hitvallás módosításaként. Ebben az értelemben vált a „Niceai Hitvallás” néven is ismertté.

Koiné görög szöveg

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Magyar, görögkatolikusaknál használt fordítás

HISZEK EGY ISTENBEN, a mindenható Atyában, mennynek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében.

ÉS AZ EGY ÚRBAN, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, ki született és nem teremtetett, ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek. Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett. És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint. És fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége.

ÉS A SZENTLÉLEKBEN, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által.

HISZEK egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.